Zváranie plastov

ZVÁRANIE PLASTOV

Podľa odborovej normy ON 05 6810 zvárať plasty môžu len zvárači odborne zaškolení a podľa normy STN 05 0705 preskúšaní. Pokyny pre zváranie materiálov a zváracie technológie sú uvedené v príslušných technologických normách a predpisoch.

 

 

Zváranie plastov

 

1. Zvariteľnosť plastov

 

Z plastických hmôt, ktoré delíme na termoplasty a reaktoplasty, sa zvárajú len termoplasty. Reaktoplasty sa nedajú zvárať, pretože ich nemožno priviesť do plastického stavu. Dajú sa spojovať len lepením alebo mechanicky.

 

 

Ako všetky druhy plastov, sú aj termoplasty makromolekulové látky. Pôsobením tepla klesajú hodnoty medzimolekulových väzbových síl, takže makromolekuly môžu v pozdĺžnom smere vzájomne kĺzať. Tým sú termoplasty privedené do plastického stavu. Táto vlastnosť sa využíva pri ich spracovaní a teda aj pri zváraní. Zváraním sa rozumie spojovanie dvoch alebo viac dielov z termoplastických hmôt pôsobením tepla a tlaku.

 

 

 TOP rebríček – Najlepšie zváračky na plasty 

 

 

Zvárajú sa diely z rovnakých typov plastov. Podľa charakteru zváraných hmôt sa ich povrch v mieste zvaru privedie do plastického stavu a primeraným tlakom sa spojí. Nastáva vzájomné trvalé spletenie makromolekúl hmôt spojovaných častí. Pritom sa uplatnia medzimolekulové sekundárne sily, ktorých súčet dáva zvaru pevnosť. Aby sa tieto sily mohli uplatniť, je potrebné použiť dostatočne vysokú teplotu. Príliš vysoká teplota však vedie k znehodnoteniu hmoty a k strate akosti zvaru.

 

 

Zváracie teploty úzko súvisia s ďalšími charakteristickými vlastnosťami plastov. Vlastnosti termoplastov sa líšia nielen pri jednotlivých druhoch, ale aj pri tom istom type plastu. Býva to spôsobené kvalitou východiskových surovín, výrobnými podmienkami, stupňom polymerizácie a mnohými ďalšími vplyvmi. Tieto vlastnosti sú dané normami, resp. materiálovými kartami pokiaľ sú pre daný materiál vydané.

Pre zváračov musí platiť zásada, že pri nových alebo doposiaľ nezváraných typoch hmôt je potrebné skúšobne zvariť niekoľko vzoriek vhodných tvarov a rozmerov. Zhotovenie kvalitného zvarového spoja je podmienené dôsledným dodržaním optimálnej technológie zvárania a voľbou optimálnej teploty zvárania.

 

 

Zváracia teplota sa z hľadiska teplotných vlastností plastov kryje s teplotou tavenia danej hmoty. Teplotné charakteristiky materiálov s označením zváracích teplôt sú uvedené na obr. 1. V obrázku sú namiesto teplôt platných pre jeden typ hmoty, dané oblasti teplôt zahrňujúce celú skupinu polymérov daného druhu.

Teploty plynov a rôznych nástrojov používaných na zváranie sú vždy vyššie ako teploty, na ktoré sa ohreje spojovaný materiál – sú vyššie ako zváracie teploty plastov. Teplotný rozdiel je nutný, aby sa zaistila výkonnosť zvárania. Termoplasty sú veľmi zlé vodiče tepla a ohrev plynom alebo zváracími nástrojmi vyhriatymi na teplotu zvárania plastu, by celý priebeh zvárania spomalil. Teplotný rozdiel, napr. pri zváraní horúcimi plynmi, sa vyrovnáva zvýšenou rýchlosťou zvárania. Hmota a prídavný materiál sa vyššou teplotou plynu ohrejú len na teplotu potrebnú na zvárame.

 

 

2. Metódy zvárania

 

Z plastov sa v súčasnosti vyrába veľké množstvo fólií. Tieto možno považovať za samostatnú skupinu výrobkov z plastov. Za fólie považujeme také výrobky z plastov, ktorých hrúbka je max. 1 mm. Ich spracovanie Často vyžaduje iné technológie, ako pri spracovaní konštrukčných dielov z plastov.

Podstata všetkých spôsobov zvárania plastov je rovnaká a je daná požiadavkou dosiahnuť v mieste spojenia, voľbou vhodnej teploty a technológie, kvalitný zvarový spoj. Odlišnosť je len v spôsobe privádzania tepla. Teplo k vytvoreniu zvarového spoja môžeme privádzať od povrchu alebo od stredu spoja. V praxi sa uplatnilo viacero druhov zvárania.

Pre zváranie konštrukčných plastov sa v prevažnej miere používa tavné zváranie s prídavným materiálom a zvárania horúcim predmetom. Ďalšími spôsobmi zvárania sú napr. zváranie trením, vysokofrekvenčné a ultrazvukové zváranie.

V ďalších kapitolách sú popísané jednotlivé spôsoby zvárania v poradí dôležitosti pre zváranie konštrukčných plastov. Základné ustanovenia pre uvedené druhy zvárania sú popísané v odborovej norme ON 05 6810.

 

Zdroj http://www.mtfdca.szm.com/subory/6s-zvaranie-plastov.pdf

viac info nájdete v PDF

 

 

Viac info na – Najlepšie zváračky na plasty 

 

 

Heureka.sk – Najlepšie polyfúzne zváračky – TU