Ako postupovať pri búraní starého domu ?

Ak ste kúpili alebo zdedili pozemok, na ktorom stojí starý dom a chcete ho zbúrať, čaká vás množstvo vybavovačiek. Povolenia aj likvidácia odpadu vyžadujú čas i siahnutie do peňaženky.

V dnešnej dobe je trendom renovácia a upcyklácia, čo platí aj v stavebníctve. Mnohým šikovným ľuďom sa podarilo veľmi vkusným spôsobom zrekonštruovať stavby, ktoré by iní zbúrali.

Všetko má však svoje úskalia. Mnohých stavebníkov prekvapí, na čo všetko pri odhaľovaní a rozoberaní jednotlivých konštrukcií narazia a z toho dôvodu nakoniec renovácie často presiahnu cenu novostavby.

A aj po dokončení tej najpoctivejšej rekonštrukcie neraz dochádza k vlhnutiu stavby s následným rozvojom plesní.

Pri bývaní v rekonštruovanej stavbe sa tak môžu objavovať stále nové a nové problémy, ktoré je potrebné riešiť a majiteľ neraz dospeje do štádia, kedy svoje rozhodnutie zapodievať sa so starou stavbou oľutuje.

Preto platí staré zlaté pravidlo, že nové je len nové a mnohí zakúpenú starú stavbu radšej odstránia a na jej mieste postavia novú. Otázka teda znie – čo robiť, ak plánujete postaviť nový dom, no na jeho mieste ešte stojí stará stavba ?

V prvom rade vás čakajú “papierovačky“. Ak idete búrať čo i len starú hospodársku budovu na vašom súkromnom pozemku, budete o tom musieť informovať stavebný úrad. Odstrániť stavbu je podľa stavebného zákona § 88 – § 97 totiž možné len na základe nariadenia alebo povolenia stavebného úradu.

Prinášame vám preto stručný prehľad, na čo je potrebné sa pripraviť nielen z hľadiska byrokracie, ale aj odvozu stavebného odpadu.

 

Prvým krokom je žiadosť

 

Na príslušnom stavebnom úrade dostanete na podanie žiadosti o povolenie na odstránenie stavby tlačivo. Presné náležitosti žiadosti upresňuje § 24 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

Avšak pre bližšiu špecifikáciu je dobré poradiť sa s príslušným mestským, obecným či stavebným úradom. Prílohy potrebné k žiadosti sa totiž môžu meniť v závislosti od požiadaviek úradu, mesta či obce.

V žiadosti treba uviesť druh, účel, miesto a označenie stavby. Taktiež musíte napísať dôvody odstránenia stavby, termín začiatku a ukončenia búracích prác a to, či stavbu búrate svojpomocne alebo k tomu prizvete špecializovanú firmu.

Nutno podotknúť, že v prvom prípade je potrebné uviesť aj meno a adresu osoby, ktorá vykoná odborný dozor nad prácami. Ak využijete druhú možnosť, potrebujete uviesť aj názov a sídlo organizácie, ktorá vykoná búranie.

Dôležitou súčasťou je aj informácia, ako plánujete naložiť s odpadom a čo plánujete robiť s miestom na pozemku, ktoré sa odstránením stavby uvoľní.

V žiadosti o povolenie odstránenia stavby sa uvádzajú základné informácie o stavbe, teda:

 • druh stavby
 • účel, na ktorý bola stavba využívaná
 • popisné číslo
 • katastrálne územie, na ktorom sa stavba nachádza
 • dôvody odstránenia stavby
 • spôsob nového využitia pozemku
 • predpokladaný začiatok a ukončenie búracích prác
 • akým spôsobom budú búracie práce prebiehať
 • aké mechanizmy budú pri búraní použité
 • ako bude využitý alebo kde bude uskladnený prebytočný materiál
 • dotknuté osoby- teda vlastníci susedných pozemkov a stavieb. V prípade radovej zástavby budete potrebovať vyjadrenie statika, ktorý preukáže zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcii susedných stavieb a ich bezpečného používania. Odporúča sa taktiež zdokumentovať stav susedných objektov pred samotným búraním. Nafoťte ich aj zvnútra, aby ste predišli prípadným neoprávneným nárokom na škody susedov.

K žiadosti je potrebné priložiť niekoľko príloh:

 • list vlastníctva
 • kópia katastrálnej mapy
 • technologický opis búracích prác
 • doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so zriaďovateľmi sietí (elektrina, voda, plyn)
 • dohoda s kvalifikovanou osobou, ktorá bude mať na starosti dozor pri búracích prácach
 • fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstraňovať

Po odovzdaní všetkých potrebných dokumentov vám stavebný úrad schváli, prípadne neschváli, búranie stavby. Keď máte v rukách schválenú žiadosť, môžete sa pustiť do práce.

 

Poplatky a prílohy k žiadosti

 

Súčasťou žiadosti o povolenie na odstránenie stavby je aj správny poplatok. Za podanie žiadosti zaplatíte 20 € v prípade, že ste fyzická osoba. Právnické osoby (firma, združenie a pod.) platia správny poplatok 50 €.

K žiadosti je potrebné doložiť ešte niekoľko príloh. List vlastníctva vyjde na 8 €, kópia katastrálnej mapy 8 € a posudok statika, ktorý je nutné vyhotoviť pri radovej zástavbe stojí 50-70 €.

Pred začatím búracích prác treba objekt kompletne odpojiť od zdrojov elektrickej energie, vody či plynu.

Budete k tomu potrebovať posudok od odborníka, resp. doklady o rokovaniach so správcami sietí technického vybavenia.

Je to dôležité z toho dôvodu, že odpojením vašich prípojok na verejné siete môže dôjsť k ovplyvneniu prípojok okolitých susedov. Do žiadosti je beztak nutné písomné vyjadrenie a súhlas od všetkých zainteresovaných.

 

Odpojenie inžinierskych sietí

 

Pred začiatkom samotného búrania je potrebné objekt odpojiť od prípojky vody, elektriny a plynu.

 

Vyberte si spôsob búrania

 

Búracie práce môžeme vo všeobecnosti rozdeliť podľa použitej technológie na:

 

Demolačné a búracie práce s použitím ťažkých strojov

Najčastejšie ide o buldozéry, bagre či výbušniny. V tomto prípade je potrebné čo najviac minimalizovať hluk, prach, rušenie a nežiadúce zásahy do okolia. Za týmto účelom sa odporúča, kvôli čo najmenším zásahom do okolia, používať ochranné siete, kontajner na odpad či rúry na sypanie odpadu.

 

Demolačné a búracie práce s postupným rozoberaním ručne

Druhou, asi častejšou voľbou, je búranie ručne s použitím rôznych páčidiel, krompáčov, zbíjacích a búracích kladív a mnohých ďalších pomocných nástrojov.

V prípade, že ste si vybrali práve túto možnosť. Začínajte vždy od strechy, kde najprv rozoberieme škridle. Následne búrame bočné steny, pričom nosné nechávame vždy až nakoniec. Nezabúdajte na správne istenie a podopieranie konštrukcii podľa rád odborníka

 

Za nelegálne búranie hrozí pokuta

 

Až na základe rozhodnutia stavebného úradu možno zrušiť zápis stavby na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností.

Odstránenie stavby bez povolenia je v zmysle ustanovení stavebného zákona priestupkom alebo správnym deliktom.

Nelegálne búranie sa môže skončiť predvolaním stavebníka na priestupkové konanie. Podľa zákona mu je možné uložiť pokutu až do výšky 829,84 eura.

 

Ako naložiť so stavebným odpadom ?

 

Odvoz vzniknutého odpadu býva najčastejšie riešený veľkokapacitnými kontajnermi. K nim je potrebné vybaviť aj potvrdenie o likvidácii stavebného odpadu, ktorý od vás bude vyžadovať stavebný úrad.

Pri búraní stavby sa stavebník podľa zákona o odpadoch § 77 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. sa stáva pôvodcom odpadu, čiže zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14, ako aj ohlasovaciu povinnosť miestne príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Demolácie stavieb už nespadajú pod drobný stavebný odpad a pre každý druh stavebného odpadu by mal stavebník vypracovať Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Toto nariadenie platí v prípade, že dotyčný ročne nakladá s viac než tonou ostatných odpadov alebo s viac než 50 kg nebezpečných odpadov.

Stavebný odpad musí byť odvezený do zberného dvora alebo špecializovanej firmy, ktorá tento druh odpadu spracováva. Ceny za vývoz sa podľa druhu odpadu pohybujú od niekoľkých eur až po niekoľko desiatok eur za tonu.

Mnohí stavebníci sa snažia ušetriť tým, že po dohode s miestne príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva využijú čistú minerálnu stavebnú suť, ktorá neobsahuje nebezpečné látky na terénne úpravy na pozemku a zásypy stavebných konštrukcií.

 

Pozor na azbest

 

Azbest sa pod značkou Eternit používal od konca 19. storočia až do začiatku 80. rokov 20. storočia ako prímes do cementu pri výrobe potrubí, obkladov fasád, či ako strešná krytina. Pri likvidácii stavby, kde bol tento materiál využitý sa do ovzdušia môže dostať nebezpečný prach, ktorý spôsobuje vážne ochorenia pľúc.

Likvidáciu azbestu preto upravuje zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Ten považuje tento materiál za nebezpečný odpad, pričom ukladá majiteľovi povinnosť zabezpečiť jeho zneškodnenie alebo zhodnotenie.

Fyzickým osobám, ktoré si túto povinnosť nesplnia hrozia pokuty od 2 500 € (fyzické osoby) až po 120 000 € (podnikatelia). Po zaplatení pokuty si dotyčný musí beztak túto povinnosť splniť a zabezpečiť likvidáciu.

Tá môže byť vykonávaná len osobami alebo organizáciami s oprávnením na túto činnosť. Likvidácia vyžaduje špeciálne technologické vybavenie (zneškodňujúce chemikálie, špeciálne vysávače s mikrofiltrami a iné) a vytvorenie kontrolovaného pásma okolo budovy.

Za tieto služby si špecializované spoločnosti podľa portálu Topbývanie účtujú orientačne okolo 7€ za m2 v prípade obkladov stien, vyše 8 € za m2 v prípade strešných krytín či 70 € za každý odstránený meter potrubia v stúpačke.

zdroje

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104988/ako-na-odstranenie-starej-stavby.aspx

https://8r.sk/blog/4/ako-postupovat-pri-burani-stareho-domu

 

Vaše otázky

 

V prípade , že by ste mali akékoľvek otázky , chceli by ste poradiť a pod… , tak nám napíšte cez tento kontaktný formulár